BASHKIA CËRRIK

BUXHETI I THJESHTUAR QYTETAR - BASHKIA CËRRIK