BASHKIA DROPULL

BUXHETI I THJESHTUAR QYTETAR - BASHKIA DROPULL