BASHKIA FIER

BUXHETI I THJESHTUAR QYTETAR - BASHKIA FIER