BASHKIA PATOS

BUXHETI I THJESHTUAR QYTETAR - BASHKIA PATOS