BASHKIA URA VAJGURORE

BUXHETI I THJESHTUAR QYTETAR - BASHKIA URA VAJGURORE