Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Pustec

Efiçienca e buxhetit për vitin 2019 - Bashkia Pustec