top of page

Adriatik Zotkaj - Bashkia Poliçan

Updated: Dec 16, 2020

Premtimet elektorale të z. Adriatik Zotkaj, Kryetari i Bashkisë Poliçan


- Për infrastrukturën dhe shërbimet publike:

1. Do të rikonstruktohen rrugët që lidhin njësitë administrative me qendrën e re administrative;

2. Do të rikonstruktohet bulevardi qendror i qytetit;

3. Do të rikonstruktohet Unaza e Plirzës;

4. Do të krijohen qendra shëndetësore në çdo fshat dhe do të pajisen me të gjitha mjetet e nevojshme;

5. Do të sigurohet pajisja me qendër shëndetësore, në Teman dhe Qorraj;

6. Do të vendoset energjia elektrike në Teman dhe Qorraj;

7. Do të kryhet ndërhyrje në infrastrukturë rrugore në Teman dhe Qorraj;

8. Do të vendoset ujë i pijshëm në Çorogjaf, Paraspuar dhe Rehovë;

9. Do të kryhet ndërhyrje në infrastrukturën rrugore në Çorogjaf, Paraspuar dhe Rehovë;

10. Do të sigurohet vendosja e një transformatori, në Dodovec, Vokopolë dhe Tozhar;

11. Do të realizohet riparimi i linjës elektrike në Dodovec, Vokopolë dhe Tozhan;

12. Do të ndërhyet në sistemin e ujësjellës-kanalizime në Tozhar;

13. Do të ndërhyet në infrastrukturën rrugore në Tozhar;

14. Do të zgjidhet problematika për kanalizimin e ujërave të zeza në Mbrakull;

15. Do të rikonstruktohen rrugët nëpër parcela në Mbrakull;

16. Do të realizohet zëvendësimi i shtyllave të drurit në Kapinovë;

17. Do të ndërtohet një urë për këmbësorët në Fushë-Peshtan;

18. Do të realizohet ndriçimi rrugor në Fushë Peshtan;

19. Do të kryhet kanalizimi i ujërave të zeza në Fushë- Peshtan;

20. Do të vendoset transpori urban Poliçan-Vodicë;

21. Do të rikonstruktohen rrugët nëpër parcela në Vërtop;

22. Do të kryhet kanalizimi i ujërave të zeza në Vërtop;

23. Do të kryhet kanalizimi i ujërave të zeza në Peshtan, Lybeshë dhe Drenovë;

24. Do të vendoset ujë i pijshëm në Peshtan, Lybeshë dhe Drenovë;

25. Do të vendoset energjia elektrike në Peshtan, Lybeshë dhe Drenovë;

26. Do të kryhet ndërhyrje në infrastrukturë rrugore në Peshtan, Lybeshë, Drenovë;

27. Do të kryhet kanalizimi i ujërave të zeza në Tomorr të Madh dhe të Vogël;

28. Do të rikonstruktohet rruga Tomorr i Vogël – Peshtan;

29. Do të vendoset energjia elektrike në Tomorr të Madh dhe të Vogël;

30. Do të sigurohet pajisja me qendër shëndetësore në Tomorrin e Madh dhe të Vogël;

31. Do të kryhet kanalizimi i ujërave të zeza në Bregas;

32. Do të rikonstruktohen rrugët nëpër parcela në Bregas.

33. Do të kryhet rikonstruksion dhe ndërtim i rrjetit të shpërndarjes së ujit të pijshëm në çdo shtëpi në Lybesh dhe Drenovë;

34. Do të rikonstruktohen rrugët në Lybesh dhe Drenovë.


- Për arsimin, kulturën dhe sportin:

1. Do të ketë punësim sezonal të të rinjve;

2. Do të rikonstruktohet shkolla fillore “Refat Keli” dhe ajo e mesme “Muhamet Kondi”;

3. Do të vendoset transport për nxënësit në Dodovec, Vokopolë dhe Tozhan;

4. Do të krijohet një ambient sportiv për të rinjtë në Mbrakull;

5. Do të vendoset linjë transporti për fëmijët që shkojnë në shkollë në Tomorr të Madh dhe të Vogël;

6. Do të realizohet një ambient sportiv për të rijtë në Bregas;

7. Do të kryhet rikonstruksioni i qendrës shëndetësore në Lybesh dhe Drenovë.


- Për turizmin dhe mjedisin:

1. Do të pajisjen të gjitha zonat me kontenier për grumbullimin e mbetjeve rurale me makina teknologjike;

2. Do të krijohet një resort historiko-turistik, duke pasur ne fokus aktivitetin e Kombinatit Mekanik Poliçan, për ta sjellë këtë dëshmi nëpërmjet artit dhe turizmit;

3. Do të ngrihet një vend-depozitimi i mbetjeve, grumbullimi, riciklimi dhe kthimi i tyre në pleh për bujqësinë në territorin e bashkisë;

4. Do të zhvillohen fushata sensibilizuese me banorët për ndarjen e mbetjeve që në origjinë;

5. Do të vendosen kontenierë për mbeturinat në Fushë-Peshtan;

6. Do të vendosen kontenierë për mbeturinat në Bregas.


- Për bujqësinë:

1. Do të bëhet i mundur krijimi i qendrave për grumbullimin, ruajtjen dhe standardizimin e produkteve bujqësore, në territorin e bashkisë;

2. Do të pyllëzohen kodrat rreth qytetit me dafinë dhe shegë, i cili do të sigurojë një treg për eksportin e tyre dhe do krijojë mundësinë për hapjen e rreth 500 vendeve të reja të punës;

3. Do të vihen në dispozicion disa nga ambientet e Kombinatit Mekanik për krijimin e fasoneve të ndryshëm;

4. Do të ngrihen grupe pune për ruajtjen e pyjeve nga zjarri dhe nga prerjet e paligjshme;

5. Do të ngrihet infrastrukturaa dhe caktimi i vendit të kullotave;

6. Do të përmirësohet silvikultura duke ndërhyrë në rrallime dhe pastrime në pyjet me rëndësi të veçantë;

7. Do të hartohen projekte për pyllëzimin e sipërfaqeve boshe;

8. Do të mbrohet Parku Kombëtar i Malit të Tomorrit, ruajtja dhe kontrolli i pyjeve dhe bimësisë;

9. Do të përmirësohet sistemi i vaditjes në Tozhar;

10. Do të vendoset sistem vaditjeje në Mbrakull;

11. Do të zgjidhet problematika e grumbullimit të prodhimeve bujqësore në Peshtan, Lybeshë, Drenovë;

12. Do të vendosen sisteme vaditëse në Peshtan;

13. Do të zgjidhet problemi i gërryerjes së tokave Vodicë;

14. Do të vendoset sistemi i vaditjes në Vodicë;

Do të vendoset sistem modern vaditje në të gjithë zonën në Lybesh dhe Drenovë.


Burimi: https://portavendore.al/wp-content/uploads/2019/06/Poli%c3%a7an-PREMTIMET.pdf


Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

bottom of page