top of page

Armando Subashi - Bashkia Fier

Updated: Aug 16, 2021

Premtimet elektorale të z. Armando Subashi, Kryetar i Bashkisë Fier

1. Në fokus të punës do jenë problemet e bujqësisë, më të cilën hasen fermerët;

2. Ndërtimi i një spitali të ri në Fier;

3. Ndërtimi i një Universiteti Mjekësor.


(Qershor 2015)


INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 1. Stacioni i trenit do të kthehet në terminal modern të autobuzëve; 2. Do të ndërtohet spitali rajonal i Fierit; 3. Do të hartohet Plani i Përgjithshëm Vendor, përcaktimi i kufirit të zgjerimit të qendrave të banuara përmes studimeve të detajuara dhe hapja rrugë dhënies së lejeve të ndërtimit; 4. Do të kryhet konkurs ndërkombëtar për projektin e zhvillimit të qendrës së bashkisë; 5. Do të kryhet rikonstruksion me parametra bashkëkohor të rrugëve që lidhin qendrën e bashkisë me qendrat e banuara; 6. Do të kryhet zhvillimi i projekteve të infrastrukturës rrugore që lidh qendrën e Bashkisë me Parkun Arkeologjik të Apolonisë, me spitalin Rajonal Fier dhe Parkun e Gjelbër; 7. Do të kryhet hartimi i një zone të re rezidenciale në pjesën kodrinore, jugperindimore të Fierit; 8. Do të kryhet lirimi i çdo hapësire publike të zaptuar në bazë të ligjit dhe kthimi i tyre tek qytetarët, si hapësirë e "të gjithëve" dhe "për të gjithë", përmes projekteve të ripërtëritjes urbane; 9. Do të fillojë studimi i fizibilitetit për ndërtimin e një miniporti dhe përcaktimin e një zone industriale në Seman, si pikë fundore e TAP-it; 10. Do të kryhet finalizimi i fazës së 3-të të projektit të ujësjellësit në territorin e bashkisë; 11. Do të kryhet përfundimi i "Unazës Perëndimore"; 12. Do të kryhet rruga "Aulona" (Rruga e Vlorës); 13. Do të kryhet ripërtëritje urbane e bulevardit "Ramiz Aranitasi" (Teatri Bylis - QTU); 14. Do të kryhet rruga "Mujo Ulqinaku" (nga Sharra tek "M. Dashi"); 15. Do të kryhet pedonalja "Leon Rei" (rruga e MuzeutHistorik); 16. Do të kryhet rruga "Rauf Nallbani" (rruga e Stacionit të Trenit); 17. Do të kryhet kanalizimi i ujërave të zeza dhe ujit të pijshëm në lagjen 16 Prilli; 18. Do të kryhet asfaltimi i rrugës, trotuarë, ndriçim dhe gjelbërim në lagjen 16 Prilli; 19. Do të çlirohen të gjitha hapësirat publike që janë zënë në lagjen 16 Prilli; 20. Do të punohet për ndërtimin e një minikëndi sportiv në lagjen 16Prilli; 21. Do të kryhet rruga Fier - Kallm; 22. Do të kryhet infrastruktura tokësore dhe nëntokësore në lagjen "Afrim"; 23. Do të shtrihet rrjeti i kanalizimit të ujërave të zeza dhe të bardha dhe do të rikonstruktohet infrastruktura rrugore në lagjen "Sheq i Madh" (1,3 milliard lekë); 24. Do të kryhet kanalizimi i ujërave të zeza dhe të bardha, asfaltim dhe rikonstruksion i infrastrukturës rrugore dhe sistemimi i telave të korentit në lagjen "15 Tetori"; 25. Do të kryhet rruga Fier - Mujalli; 26. Do të kryhet rruga Fier - Ndërnënas - Hasturkas - Bregdet;

27. Do të kryhet rruga Fier - Kallm i Mash - Kallm i Vogël - Belinë; 28. Do të kryhen kanalizime KUZ dhe KUB në zonën informale të Afrimit; 29. Do të urbanizohet zona informale në lagjen Mbrostar Ferko; 30. Do të kryhen kanalizime KUZ dhe KUB në Mbrostar Ferkos; 31. Do të rikonstruktohet rruga e Ndërnënas; 32. Do të zgjidhet problemi i tokave në fshatin Grecalli; 33. Do të zgjidhen problematikat në infrastrukturë në nj. ad. Qendër; 34. Do të çohen shërbimet publike në çdo fshat, në çdo familje, tek çdo fermer në nj. ad. Qendër; 35. Do të rikonstruktohet rruga Levan - Shtyllas; 36. Do të rikonstruktohet rruga e Bishanit; 37. Do të zgjidhet problemi i tokave në fshatin Shtyllas.

ARSIM/KULTURË/SPORT 1. Do të investohet në terrene sportive për masivizimin e sporteve në territorin e bashkisë; 2. Do të kryhet ndërtimi dhe rikonstruksioni i çerdheve në territorin e bashkisë; 3. Do të kryhet ndërtimi dhe rikonstruksioni i kopshteve në territorin e bashkisë; 4. Do të kryhet ndërtimi dhe rikonstruksioni i shkollave në territorin e bashkisë; 5. Do të kryhet lirimi i oborreve të shkollave nga ndërtimet pa leje në territorin e bashkisë; 6. Do të kryhet ndërtimi i terreneve sportive dhe kthimi i tyre në qendra komunitare në territorin e bashkisë; 7. Do të kryhet promovimi i Apollonisë, Bylisit, Manastirit të Ardenicës, Gurët e Zezë në Cakra, Kisha e Vjetër e Kujanit si një paketë e vetme turistike; 8. Do të kryhet masivizim i të gjitha llojeve të sporteve në territorin e bashkisë; 9. Do të kryhet restaurim i të gjitha objekteve dhe ndërtimeve të trashëgimisë; 10. Do të kryhet rikonstruksion i plotë i Teatrit "Bylis"; 11. Do të shpallet kalandari artistik vjetor që në janar; 12. Do të kryhet riaktivizim dhe rikonstruksion i Teatrit të Kukullave, Shtëpive të Kulturës në çdo qendër të banuar; 13. Do të kryhet kthimi i Shkollës Rajonale Artistike "Jakov Xoxa" në epiqendër të aktiviteteve artistike; 14. Do të kryhen aktivitete kulturore lëvizëse në të gjitha qendrat e banuara në shërbim të komunitetit; 15. Do të kryhet stimulim dhe vlerësim i figurave të shquara të trevës, në fushat e artit, kulturës dhe historisë; 16. Do të kryhet zgjerim i pjesëmarrjes së aplikimit në programet ndërkombëtare për rritjen e kapaciteteve absorbuese financiare; 17. Do të kryhet përfundimi i projekteve infrastrukturore - sportive të nisura (Kompleksi sportiv pranë ETC, Qendra e sporteve të rënda); 18. Do të kryhet ndërtimi i kompleksit stërvitor në Darzezë për fazat përgatitore dhe ngritjen e një kompleksi të dytë në zonat malore;

19. Do të kryhet transformim i sh.a i të gjitha klubeve dhe shoqatave sportive, me qëllim rritjen e financimit dhe miradministrimit të tyre; 20. Do të arrihet renditja ndër ekipet më të mira të Superligës për F.K. "Apollonia" dhe shtimi i numrit të aksionerëve, me qëllim rritjen e financimeve; 21. Do të kryhet rritja e buxhetit për sportin; 22. Do të kryhet rehabilitim i terreneve sportive dhe palestrave në të gjitha shkollat, qendrat e komunave dhe qytet.

MJEDIS/TURIZËM 1. Do të ndërtohen impiante për pastrimin e të gjitha ujërave që derdhen në det në territorin e bashkisë; 2. Do të prishen ndërtimet pa leje në zonën e Gjanicës, shpronësimi i atyre me leje,pastrimi, sistemimi i lumti Gjanica dhe krijimi i mjediseve çlodhëse në këtë zonë.

BUJQËSI 1. Do të ndërtohen tregje, me fondet e bashkisë, për shitjen e produkteve bujqësore dhe blegtorale me shumicë dhe pakicë në territorin e bashkisë; 2. Do të ngrihen sistemet e vaditjes dhe kullimit në territorin e bashkisë; 3. Brenda mandatit qeverisës, do t’u jepet të gjithë fermerëve të Bashkisë së re, çertifikata e pronësisë mbi tokën; 4. Do të mbyllet porçesi i azhornimit të tokave bujqësore; 5. Do të ngrihen pika grumbulli të produkteve të zonës me shumicë dhe frigoriferike në territorin e bashkisë; 6. Do të kryhet nxitja dhe krijimi i ndërmarrjeve agro-përpunuese; 7. Do të kryhet unifikimi i informacionit dhe krijimi i sistemit të administrimit të tokës; 8. Do të kryhet taksim i diferencuar për tokën dhe këto të ardhura do të kthehen 100% me investime për tokën; 9. Do të kryhet kontroll i cilësisë së inputeve bujqësore dhe dhënie informacioni falas fermerëve; 10. Do të stimulohet krijimi i fermave minimumi 5 ha; 11. Do të kryhet stimulim i proçesit të konsolidimit të kulturave bujqësore; 12. Do të ndiqen politika për subvencionimin e fermerëve në tokat kripore; 13. Do të kryhet azhornimi i tokave me kosto zero, gjë e cila do t'i japë fund problemeve që kanë fermerët e nj. ad. Mbrostar; 14. Do të kryhet pastrimi dhe rregulli i të gjitha veprave bonifikuese në fshatin Shtyllas; 15. Do të rriten të ardhurat e familjes pasi do të ndërtohen tregje për shitjen e prodhimeve në njësinë administrative Portëz; 16. Do të kryhet vaditja dhe kullimi i tokave bujqësore me veprat bonifikuese në nj. ad. Portëz.


SHËRBIMET SOCIALE

1. Komuniteti rom do të ketë një përfaqësues në Këshillin Bashkiak;

2. Do të ngrihet një grup pune në bashki për regjistrimin e komunitetit rom;

3. Një prej tregjeve që do të ngrihet në bashki do të jetë i dedikuar pë produktet e komunitetit rom;

4. Një prej nën kryetarëve të bashkisë do të jetë nga personat me aftësi të kufizuar.


EKONOMI DHE PUNËSIM

1. Do të shtohet administrata e re e bashkisë me studentët e rinjë që po mbarojnë studimet apo që sapo kanë përfunduar studimet;

2. Do të punësohen në administratën e bashkisë persona me aftësi të kufizuar;

3. Do të kryhet krijimi i Këshillit Ekonomik, si një forum bashkëpunimi mes biznesit dhe pushtetit lokal;

4. Do të kryhet përjashtim nga taksa e ndikimit në infrstrukturë e investitorëve që do të investojnë në zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë (me vlerë investimi mbi 200000 EURO)

5. Do të nxitet hapja e fasonerive me mbi 100 punonjës dhe vënia në dispozicion të tyre pa qira e ambienteve në pronësi të bashkisë Fier;

6. Do të ngrihet një zyrë në bashki që do të ofrojë shërbime për: Informim dhe trajnim të fermerëve për skemat ekzistuese të financimit; Ndërmjetësim falas tek institucionet financiare të mikrokredisë; Informacion për real estate (shitje, blerje, dhënie me qera të tokave bujqësore);

7. Do të kryhet thjeshtim i proçedurave të taksimit dhe aplikimit për leje e liçensa.


Burimi: https://portavendore.al/wp-content/uploads/2019/06/Fier-PREMTIMET.pdf

Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

Premtimet elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE Premtime: 1. Do të asfaltohen rrugët kryesore nëpër fshatra. 2. Çdo rrugë që do të

Premtimet elektorale të z. Ervin Demo, Kryetar i Bashkisë Berat 1. Do të bëjmë realitet një program konkret zhvillimi për qytetin e Beratit, me investime në infrastrukturë dhe shërbime, që do të rikth

bottom of page