top of page

Bashkia Cërrik

Updated: Nov 24, 2020


1. Rikonstrukisoni i ambienteve të brendshme të Stadiumit “Nexhip Trungu” në qytetin e Cërrikut.

2. Vendosja e ndriçimit publik në fshatin Klos, Njësia Administrative Klos.

3. Vendosja e ndriçimit publik në lagjen “Sallbejas” në qytetin e Cërrikut.

4. Ndërtimi i rrjetit të kanaleve të ujërave të zeza në lagjen Idrizi në fshatin Gostimë.

5. Vendosja e ndriçimit publik në qendër të fshatit Mollas, Njësia Administrative Mollas.

6. Rikonstruksioni i plotë i godinës së Njësisë Administrative Klos.

7. Pastrimi i përroit nr. 3 me gjatësi 2 km, në fshatin Qyrkan, Njësia Administrative Klos.

8. Sistemimi i rrugës së varrezave në fshatin Mollas, Njësia Administrative Mollas.

9. Vendosja e ndriçimit publik në rrugën Shelg – Cërrik dhe Cërrik – Kantier.

10. Instalimi i kolektorëve të rinj dhe shtrimi i linjave furnizuese të tyre, në lagjen "Liçaj" të fshatit Shalës.

11. Asfaltim i qendrës së fshatit Xherie, Njësia Administrative Shalës.

12. Vendosja e ndriçimit publik përgjatë rrugës nacionale në lagjen SMT, në qytetin e Cërrikut.

13. Vendosja e ndriçimit publik në rrugën e fshatit Xibrrakë, Njësia Administrative Shalës.

14. Sistemimi i rrugëve të brendshme në fshatin Shtërmen, Njësia Administrative Gostimë.

15. Banesë e re sociale për shtresat në nevojë në qytetin e Cërrikut: (http://prokurimetransparente.al/sq/tender/view/id/34731)

16. Sistemimi i varrezave në fshatin Selitë, Njësia Administrative Mollas.

17. Vendosja e ndriçimit publik në qendër të fshatit Xherie, Njësia Administrative Shalës.

18. Ndriçimi i një pjese të rrugës nacionale përgjatë fshatit Shtëpanj, Njësia Administrative Gostimë.

19. Ndriçimi i rrugës nga ura e Sulovës drejt qëndrës së fshatit Gostimë.

20. Ndriçimi i rrugës nga ura drejt qendrës së fshatit Mollas.

21. Ndriçimi i lagjes “Lushi” në fshatin Shtërmen, Njësia Administrative Gostimë.

22. Riparimi i rrugës së varrezave në fshatin Banjë e Re, Njësia Administrative Klos.

23. Sistemimi i kanaleve ujitës, rrugëve dytësore dhe rrugëve të arrave në fshatin Selitë, Njësia Administrative Mollas.

24. Rehabilitimi i aksit rrugor Gostimë-Mollas me një gjatësi 8.5 km.

25. Qendër e re shëndetësore në Njësinë Administrative Gostimë.

26. Vendosja e ndriçimit rrugor në fshatin Shalës, Njësia Administrative Shalës.

27. Rehabilitimi i rrugës për te lagjia e pompave në fshatin Malasen, Njësia Administrative Gostimë.

28. Ndërtimi i aksit të ri rrugor Grekan – Gjyralë, pjesë e unazës së Dumresë, e cila bën të mundur lidhjen e Cërrikut me Belshin.

29. Rehabilitimi i kanalit kullues dhe i rrugës së arave në fshatin Selitë, Njësia Administrative Mollas.

30. Pastrimi i kanalizimeve dhe mbetjeve në fshatin Linas, Njësia Administrative, Njësia Administrative Mollas.

31. Vendosja e ndriçimit publik në fshatin Selvijas, Njësia Administrative Klos.

32. Vendosja e ndriçimit rrugor dhe sinjalistikës në fshatin Gjyralë, Njësia Administrative Gostimë.

33. Rehabilitimi i godinës së shkollës dhe i fushës së futbollit në fshatin Gjyralë, Njësia Administrative Gostimë.

34. Një mini-kënd i ri sportiv, në funksion të shkollës 9-vjeçare të Njësisë Administrative Klos.

35. Rehabilitmi i lagjes nr. 2, tek Stadiumi, në qytetin e Cërrikut.

36. Asfaltimi i rrugës Çamëria në lagjen Kantjer.

37. Asfaltimi i rrugëve të brendshme të lagjes nr. 2 në qytetin e Cërrikut.

38. Mbledhje e diferencuar e mbetjeve në të gjithë territorin e Bashkisë Cërrik.

39. Pastrimi i kanaleve kulluese në fshatin Pazhok, Njësia Administrative Shalës.

40. Asfaltimi i rrugës kryesore në fshatin Dasar, Njësia Administrative Mollas.

41. Pastrimi i kanaleve vaditëse në të gjithë territorin e Bashkisë Cërrik (http://prokurimetransparente.al/sq/tender/view/id/34769)

42. Asfaltimi i rrugës në fshatin Banjë e Re, Njësia Administrative Klos.

43. U bë i mundur garantimi i furnizimit me ujë të pijshëm 24 orë, për të gjithë qytetin e Cërrikut, si dhe një sistem automatik i klorimit të ujit sipas teknologjisë më të fundit (http://prokurimetransparente.al/sq/tender/view/id/34854)

44. Tregu i ri, tërësisht i transformuar.

45. Pastrimi i kanalit KK3 (Garunja) me një gjatësi prej 9 km, i cili zgjidhi problemin e përmbytjeve të mbi 400 ha tokë bujqësore në Njësinë Administrative Shalës.

46. Rikthimi i Shërbimit Zjarrfikës pas 18 vitesh ndërprerje.


Burimi 1: Bashkia Cërrik - https://www.facebook.com/Bashkia-Cerrik-Faqja-Zyrtare-1476280992675414/

Burimi 2: https://www.facebook.com/Andis-Salla-Faqja-Zyrtare-452876405467910/


bottom of page