Bashkia Delvinë

Updated: Jun 14  1. Rehabilitimi i rrugës Shijan – Finiq.

  2. Pastrimi i mbeturinave në rrugën Delvinë – Stjar.

  3. Gërmim, mbushje dhe nivelim i rrugës Delvinë – Manastiri i Kamenës.