top of page

Bashkia Devoll


1. Shtrimi dhe rehabilitimi i rrugëve bujqësore në fshatin Bitinckë, Njësia Administrative Qendër Bilisht.

2. Çakullimi dhe rehabilitimi i rrugës së Shëndëllisë në fshatin Hoçisht.

3. Sistemimi i rrugëve bujqësore, vendosja e tombinove dhe pastrimi i kanaleve ujitës në qytet si dhe në fshatrat e Njësisë Administrative Qendër Bilisht.

4. Shtrimi i kanalizimeve të ujrave të zeza në fshatin Dobranj.

5. Hapja dhe sistemimi i kanaleve vaditëse dhe tokave bujqësore në fshatin Poloskë.

6. Çakullimi dhe rehabilitimi i rrugës që të çon te xhamia e qytetit.

7. Sistemimi dhe pastrimi i kanaleve kulluese dhe ujitëse në tokat bujqësore të fshatrave Miras, Menkulas, Ponçarë, Braçanj, Njësia Administrative Miras.

8. Rehabilitimi dhe ngritja e një muri mbajtës anës lumit të fshatit Ziçisht, Njësia Administrative Miras.

9. Hapja e kanaleve kulluese dhe sistemimi i tokave bujqësore në fshatin Menkulas, Njësia Administrative Miras.

10. Pastrimi dhe rehabilitimi i territorit nga mbetjet si dhe hapja e kanaleve anës rrugës kryesore në fshatin Tren.

11. Rehabilitimi i rrugës që të çon për në varrezat e fshatit Bitinckë.

12. Zhbllokimi i tombinove të urës në fshatin Tren si dhe sistemimi i kanalizimeve të ujërave të zeza.

13. Rehabilitimi dhe hapja e kanaleve kullues në fshatin Miras, Njësia Administrative Miras.

14. Rikonstruksioni i plotë dhe asfaltimi i rrugës që të çon në fshatin Vërnik.

15. Pastrimi i terrenit në fshatin Vishocicë, pastrimi i kanalit që përshkon rrugën që të çon te shkolla e fshatit, si edhe sistemimi i depos së ujit.

16. Pastrimi i kanaleve kulluese dhe rehabilitimi i tokave bujqësore në fshatrat Tren, Eçmenik dhe Baban.

17. Pastrimi i kanaleve në anë të rrugës brenda fshatit Pilur, Njësia Administrative Progër.

18. Rehabilitimi i tokave bujqësore, pastrimi i kanaleve kullues dhe sistemim i tombinove në fshatin Bitinckë, Njësia Administrative Qendër Bilisht.

19. Rehabilitimi i rrugës Vishocicë-Kurrilë, Njësia Administrative Qendër Bilisht.

20. Rehabilitimi dhe çakullimi i rrugës që lidh fshatrat Përparimaj-Grapsh, Njësia Administrative Hoçisht.

21. Rehabilitimin dhe çakullimi i rrugëve në fshatin Ponçarë.

22. Çakullimi i rrugëve në fshatin Fitore, Njësia Administrative Miras.

23. Pastrimi i inerteve nga shirat e rrëmbyeshëm dhe çakullimi i rrugëve në fshatin Bitinckë, Njësia Administrative Qendër Bilisht.

24. Pastrimi i mbetjeve dhe inerteve në qytet, pranë kryqëzimit Bilisht-Hoçisht.

25. Çakullimi i rrugës që të çon në fshatin Dobranj, Njësia Administrative Miras.

26. Çakullimi dhe rehabilitimi i rrugës Miras-Arrzë.

27. Rehabilitimi dhe sistemimi i rrugëve bujqësore, pastrimi i kanaleve kulluese si edhe sistemimi i rremave ujitëse përgjatë lumit Devoll, me qëllim shmangien e përmbytjeve dhe gërryerjen e tokave bujqësore në fshatrat: Gracë, Kurrilë, Kuç, Braçanj, Dobranj, Ponçarë, Menkulas, Miras, Bitinckë si edhe Vishocicë.

28. Shtrimi i rrugës përpara shkollës së fshatit Hoçisht.

29. Çakullimi i rrugëve në fshatin Gracë.

30. Shtrimi me çakull i rrugës në hyrje të fshatit Cangonj, Njësia Administrative Progër.

31. Çakullimi i rrugës mbrapa rrobaqepsisë në Bilisht.

32. Ndërtimi i një banese sociale në fshatin Vishocicë, Njësia Administrative Qendër Bilisht.

33. Sistemimi i kanalizimeve të ujrave të zeza te kryqëzimi i rrugës që të çon për te xhamia e qytetit.

34. Pastrimi i mbetjeve dhe inerteve te rruga që të çon për në fshatin Bitinckë, pranë varrezave të qytetit Bilisht.

35. Pastrimi i inerteve dhe hapja e kanaleve në fshatin Vërlen, Njësia Administrative Hoçisht.

36. Zhbllokimi i hapësirave publike, sistemimi dhe pastrimi i territorit në fshatin Tren, Njësia Administrative Qendër.

37. Pastrimi i mbetjeve dhe inerteve përgjatë rrugës Bilisht-Hoçisht.

38. Pastrimi i dhe rehabilitimi i përroit në qendër të fshatit Bitinckë si edhe i kanalit anësor të rrugës.

39. Rikontruksioni dhe rehabilitimi i urës që lidh fshatrat Miras-Vidohovë.

40. Pastrimi i territorit nga mbetjet urbane në fshatin Miras.

41. Rikonstruksioni tërësor i shkollës 9-vjeçare “Dritëro Agolli”

42. Çakullimi, vendosja e tombinove dhe hapja e kanaleve kulluese në rrugën e “Bregave”, në fshatin Bitinckë , Njësia Administrative Qendër Bilisht.

43. Pastrimi dhe rehabilitimi i mbetjeve në fshatin Progër.

44. Rehabilitimi dhe pastrimi i kanaleve vaditëse, si dhe vendosja e tombinove në Njësinë Administrative Miras, Hoçisht dhe Qendër Bilisht.

45. Ka përfunduar puna për ndërtimin e linjës kryesore të ujrave të zeza (1500 ml) tubacion si dhe ndërtimi i pusetave të kontrollit duke i dhënë zgjidhje problematikave të shkarkimit të ujërave të zeza në fshatin Bitinckë, Njësia Administrative Qëndër Bilisht.


Burimi: https://www.facebook.com/bashkidevoll/

bottom of page