top of page

Bashkia Përmet


1. Mirëmbajtja dhe sistemimi i rrugëve rurale në fshatin Leus, Nj. Adm. Petran.

2. Sistemimi i rrugëve rurale në fshatin Strëmbec, Nj. Adm. Çarçovë.

3. Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrugëve rurale në fshatin Borockë, Nj. Adm. Piskovë.

4. Vendosja e stolave të rinj në parkun e qytetit të Përmetit.

5. Pastrimi dhe mirëmbajtja e Varrezave të Vjetra në qytetin e Përmetit.

6. Sistemimi, pastrimi dhe asfaltimi i gjithë zonave problematike në Kosinë të Përmetit.

7. Rikonstruksioni i plotë i gjimnazit “Sami Frashëri” në qytetin e Përmetit.

8. Sistemimi i rrugëve të brendshme të fshatit Kutal dhe asfaltimi i segmentit që lidh këtë fshat me rrugën nacionale.

9. Sistemimi dhe ndërtimi i kanalizimeve të ujërave të zeza në lagjet e fshatit Kutal, Nj. Adm. Qendër Piskovë.

10. Ndërtimi i kanalit vaditës prej 3.5 km, në fshatin Strëmbec, Nj. Adm. Çarçovë.

11. Kënd i ri lojërash për fëmijët e Qendrës Komunitare në Përmet.

12. Mbjellja e 5300 fidanëve pishë e butë, në Kodrën e Sukut në fshatin Kutal, Nj. Adm. Qendër Piskovë.

13. Përfundoi riparimi i lerës në malin e Nemërçkës mbi fshatin Kaludh, Nj. Adm. Petran. Riparimi ju vjen në ndihmë fermerëve që merren me mbarështimin e kafshëve të imta.

14. Rehabilitimi i rrugëve rurale në fshatrat Miçan dhe Vërçisht, Nj. Adm. Frashër.

15. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe rehabilitimi i kanaleve vaditëse në fshatrat Biovizhdë, Pistollerë dhe Iliarë, Nj. Adm. Çarçovë.

16. Hapja e Bibliotekës së re në qytetin e Përmetit.

17. Hapja dhe rehabilitimi i kanaleve anësore në fshatin Qilarishtë, Nj. Adm. Petran.

18. Hapja dhe sistemimi i rrugëve që lidhin fshatin Rapckë me tokat bujqësore, Nj. Adm. Qendër Piskovë.

19. Rehabilitimi i murit mbajtës dhe kanaleve anësore në rrugët e fshatit Draçovë, Nj. Adm. Çarçovë.

20. Rehabilitimi i segmentit rrugor Lagjja e Re – ZBU. Ndërhyrjet përfshinë skarifikimin e rrugës, hapjen e kanaleve anësore si dhe vendosjen e tombinove në vendet e nevojshme për të shmangur prurjet e ujërave që dilnin mbi tokë.

21. Hapja dhe skarifikimi i rrugëve të dëmtuara në fshatrat Trebozisht dhe Zavalan, Nj. Adm. Frashër dhe Petran.

22. Riparimi i urës në fshatin Grabovë, Nj. Adm. Qendër Piskovë.

23. Rehabilitimi i kanaleve të ujërave të zeza në lagjen “Partizani” në Përmet.

24. Vendosja e ndriçimit publik në rrugicat e lagjes “Mejden” në Përmet.

25. Rikonstruksioni i segmentit rrugor Spital – Varreza. Ndërhyrja përfshiu asfaltim, ndërtim të trotuareve, rrjeta inxhinierike dhe ndriçim të këtij aksi.

26. Rikonstruksioni i kanalit ushqyes në rezervuarin e fshatit Qilarishtë, Nj. Adm Petran.

27. Rikonstruksioni i varrezave të dëshmorëve ku përfshihet rikonstruksioni i rrugicave, hyrjes së varrezave dhe mirëmbajtjes së ambjenteve.

28. Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale në fshatrat Pagri dhe Odriçan, Nj. Adm Qendër Piskovë.

29. Sistemimi dhe rehabilitimi i rrugëve kryesore të fshatrave Raban, Grabovë dhe Bejkollarë, Nj. Adm. Qendër Piskovë.

30. Sistemimi dhe përmirësimi i rrugës kryesore në fshatin Pacomit, Nj. Adm. Piskovë.

31. Riparimi i lerës në fshatin Badilonjë, Nj. Adm. Petran.

32. Rehabilitimi i rrugëve të fshatrave Delvinë dhe Ogdunan, Nj. Adm. Petran.

33. Rehabilitimi i venddepozitimeve të përkohshme në Bashkinë e Përmetit.

34. Sistemimi dhe asfaltimi i plotë i rrugës Kardhiq - Delvinë.


Burimi: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069359973027

bottom of page