top of page

Bashkia Shkodër

Updated: Jun 14, 2020  1. Rehabilitimi i rrugës “Zabelej” në lagjen e Kirasit. Rehabilitimi përfshin sipërfaqe asfalti 1240 metër katror, trotuare 400 metër katror, kanalizime të ujrave të bardha- KUB 420 metër linear, kanalizime të ujrave të zeza- KUZ 460 metër linear, rrjet ujësjellësi 380 metër linear dhe sinjalistikë horizontale e vertikale.

  2. Pastrimi i kanaleve kulluese në Njësinë Administrative Guri i Zi.

  3. Rikonstruksioni i tarracës dhe i tualeteve të shkollës “Kol Idromeno”.

  4. Instalimi i kaldajës dhe i kaloriferëve në shkollën “Shejnaze Juka”.

  5. Instalimi i kaldajës dhe i kaloriferëve në gjimnazin “28 Nëntori”

  6. Riparimi dhe mirëmbajtja e kanaleve ujitëse - KU5 dhe KU6 në zonën e Postribës dhe Rrethinave. (Investimi 4.8 milion lekë nga të ardhurat e Bashkisë Shkodër)


bottom of page