Dionis Imeraj - Bashkia Dibër

Premtimet elektorale të z. Dionis Imeraj, Kryetari i Bashkisë Dibër


1. Rikonstruksioni i plotë i qendrës rekreative për moshën e tretë dhe hartimi i planeve specifike të cilat do përmirësojnë jetesën aty;

2. Do të realizojmë rikonstruksionin e argjinaturës së liqenit të Gramës, në mënyrë që furnizimi me ujin vaditës për banorët e fshatrave që mbulon ky burim të mos ndërpritet;

3. Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e kanaleve vaditëse, për të përballuar më së miri vaditjen e tokave bujqësore;

4. Furnizimi me ujë të pijshëm në çdo shtëpi në fshatrat ku mungon;

5. Asfaltimi i rrugëve në brendësi të fshatrave për Njësinë Administrative Kastriot.


Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/16/diber-imeraj-do-te-vazhdojme-me-tej-me-projektet-dhe-punet/