top of page

Fredi Kokoneshi - Bashkia Divjakë

Updated: Oct 30, 2019

Premtimet elektorale të z. Fredi Kokoneshi, Kryetar i Bashkisë Divjakë (2015)

INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE


1. Do të ndërtohet për herë të parë një Poliklinikë e cila do t'i shërbejë një popullsie rreth 54.000 banorë në territorin e bashkisë;

2. Do të hartohet Plani i Përgjithshëm Vendor;

3. Do të kryhet furnizimi me ujë të pijshëm i zonës së plazhit;

4. Do të kryhet furnizimi me energji elektrike e zonës së plazhit, pa ndërprerje;

5. Do të kryhet rehabilitimi i qendrës së qytetit dhe ndërtimi i shëtitores që lidh zonën urbane me pyllin me pisha;


MJEDIS/TURIZËM


1. Do të kryhet ndërtimi i pasarelës në parkun kombëtar Divjakë-Karavasta e cila do të lidhë disa atraksione turistike;

2. Do të vendoset një qendër informacioni turistik në Parkun Kombëtar të Divjakës;

3. Do të vendosen kosha në të gjitha njësitë administrative dhe do të blihen 2 makina teknologjike për mbledhjen e mbetjeve.


BUJQËSI


1. Do të zgjidhet problemi i ujitjes dhe kullimit me ndërhyrje në sistemin ujitës dhe pastrimi i të gjitha kanalet vaditëse e kulluese;

2. Do të kryhet orientimi i fermerëve për mbjelljen e kulturave bujqësore;

3. Do të lajmërohen dhe ndihmohen të gjithë fermerët që dëshirojnë të aplikojnë për të përfituar nga subvencionet dhe grandet që ofron qeveria qendrore;

4. Do të kryhet shtrimi dhe nivelimi i rrugëve të parcelave bujqësore, të cilat ndihmojnë fermerët në transportimin me lehtësi të prodhimeve.


TRANSPARENCA


1. Do të zhvillohen takime me banorët e çdo Njësie Administrative me qëllim marrjen e informacionit për problemet që ata i shqetësojnë dhe përfshirjen e tyre në projekt-buxhet;

2. Do të zhvillohen takime me qytetarët, gjatë punës për hartimin e Planit të Përgjithshëm

Vendor, për t’i informuar ata por edhe për të marrë mendimin e tyre.


Burimi: https://portavendore.al/wp-content/uploads/2019/06/Divjak%C3%AB-premtimet.pdf


(Shtator 2016)


1. Shpallja e një programi të ri në bashkëpunim me BERZH dhe me bankat e nivelit të dytë duke krijuar mundësi monetare që do të jenë në dispozicion të të gjithë atyre sipërmarrjeve fermere që krijonë zinxhirin e vlerës dhe krijojnë rritjen e punësimit.

2. Sistemimin dhe pastrimin e të gjitha kanaleve kulluese dhe vaditëse.

3. Rilindjen e qendrës së Divjakës.


Burimi: http://pushtetivendor.reporter.al/fredi-kokoneshi-sfida-me-e-madhe-fokusimi-te-turizmi-brenda-4-vitesh-pastrojme-kanalet-vaditese/


(Korrik 2019)

1. Investime strategjike, të cilat do ta kthejnë Divjakën në vendin e merituar përkrah qyteteve të tjera turistike dhe do ta bëjnë atë një qendër për turizmin elitar.


Burimi: https://ata.gov.al/2019/07/01/fredi-kokoneshi-fiton-mandatin-e-dyte-per-bashkine-e-divjakes/Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

Premtimet elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE Premtime: 1. Do të asfaltohen rrugët kryesore nëpër fshatra. 2. Çdo rrugë që do të

bottom of page