top of page

Gëzim Topçiu - Bashkia Maliq

Premtimet elektorale të z. Gëzim Topçiu, Kryetari i Bashkisë Maliq

1. Krijimin e infrastrukturës së nevojshme për vaditjen dhe kullimin në fushën e Maliqit.

2. Ndriçim i plotë publik në të gjitha fshatrat.

3. Do të përmbyllim reformën e veterinarisë.

4. Rehabilitim i shesheve të pallateve.

5. Rehabilitim i rrugëve brenda fshatrave.

6. Sistemim-asfaltim i rrugës Petrushë-Vreshtas, 5.5 km e gjatë.

7. Rritja e kapaciteteve menaxhuese për ujin e pijshëm, duke investuar në ato fshatra ku mungon dhe përmirësimi tek të tjerët.

8. Zgjidhja përfundimtare e problemit të pronësisë së tokës në bashkëpunim me Kadastrën, për pajisje me tituj pronësie.

9. Realizim projektesh të agrobiznesit për rritjen e kapaciteteve dhe çertifikimin e produkteve vendore.

10. Aplikimi i masave bashkëkohore për ujitjen e tokës bujqësore.

11. Parashikimi i zonave ekonomike për zhvillim të biznesit të vogël dhe të mesëm.

12. Tarifa zero për bizneset e të rinjve, bizneset e artizanatit dhe turizmit si dhe bizneset në fushën e inovacionit dhe teknologjisë.

13. Parashikimi i zonave për zhvillimin e turizmit malor.

14. Zbatimi i masave për minimizimin, ripërdorimin dhe riciklimin e mbetjeve.

15. Rritja e kapaciteteve të njësisë zjarrfikëse ( për mbrojtjen e pyjeve nga zjarret)

16. Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta.

17. Parashikim në buxhet çdo vit për ndihmë dhe përkrahje materiale dhe financiare për:

- Personat e pastrehë;

- Banesat sociale;

- Kartat e studentit për shërbime publike.

18. Në të gjitha objektet e arsimit do të ndërhyhet sipas nevojave me riparime, rikonstruksione apo ndërtime të reja.

19. Ndërtimi i shkollës së re në fshatin Rrëmbec.

20. Problemi i ngrohjes në objektet arsimore do të menaxhohet nga një strukturë e veçantë.

21. Nëpërmjet një programi disa-vjeçar do të kompletohen të gjitha shkollat me infrastrukturë për zhvillimin e orëve të edukimit fizik.

22. Ndërtimi i pallatit të kulturës.

23. Ndërtimi i muzeut etnografik.

24. Rikonstruksioni i objekteve dhe terreneve sportive.

25. Përkrahje e vazhdueshme për të gjitha klubet sportive dhe evenimentet e tyre sportive.


Burimi 1: Bashkia Maliq - bashkiamaliq579@gmail.com

Burimi 2: Reporter.al - Pushteti Vendor - http://pushtetivendor.reporter.al/gezim-topciu-kemi-nje-strategji-per-bujqesine/


Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

Premtimet elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE Premtime: 1. Do të asfaltohen rrugët kryesore nëpër fshatra. 2. Çdo rrugë që do të

Premtimet elektorale të z. Ervin Demo, Kryetar i Bashkisë Berat 1. Do të bëjmë realitet një program konkret zhvillimi për qytetin e Beratit, me investime në infrastrukturë dhe shërbime, që do të rikth

bottom of page