top of page

Bashkia Maliq

Updated: Feb 8, 2021


1. Zëvendësimi i linjës së brendshme të ujësjellësit, sistemimi i rrugëve, kanalizimeve dhe lirimi i hapësirave publike në fshatin Kolanec.

2. Linjë e re për furnizimin me ujë të pijshëm në lagjen Luadhalimë - Podgorie.

3. Rehabilitimi i shkollës në Pendavinj, Nj. Adm. Pojan.

4. Linjë e re ujësjellësi në fshatin Zëmblak, Nj. Adm. Pojan.

5. Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit për fshatin Kreshpanj, Nj. Adm. Pojan.

6. Asfaltimi i rrugës në fshatin Podgorie, Nj. Adm. Vreshtas.

7. Asfaltimi i rrugës kryesore në fshatin Shëngjergj, Nj. Adm. Pojan.

8. Sistemimi i rrugëve të parcelave në fshatrat Strelcë, Zvirinë, Leminot, Kaçak dhe Kishnik.

9. Rehabilitimi i 27 banesave sociale të komuniteteve të varfra në fshatin Pojan.

10. Sistemimi i kanalizimeve dhe asfaltimi i rrugës në lagjen lart të fshatit Podgorie, Nj. Adm. Vreshtas.

11. Betonizimi i kanalit kullues Vloçisht-Drithas Poshtë, në fshatin Vloçisht, Nj. Adm. Libonik.

12. Investime mbi rrjetin e kanalizimeve të ujërave të zeza dhe mbi rrjetin e ujësjellësit, në fshatin Shqitas, Nj. Adm. Pirg.

13. Sistemimi i segmentit rrugor që lidh lagjen Pekas me Qafëzezin, si edhe Belishtën dhe Berasin Lart.

14. Sistemimi i segmentit rrugor nga fshati Zboq në fshatin Beras.

15. Sistemimi i rrugës lidhëse Këmbëthekër-Beras-Tylbja e Goçës.

16. Pastrimi i kanalit kullues dhe kanalit ujitës në fshatin Zvezdë, Nj. Adm. Pojan.

17. Zgjerimi dhe sistemimi i segmentit rrugor Peshtan – Kodras, Nj. Adm. Moglicë.

18. Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës së fshatit Zvirinë, Nj. Adm. Pirg.

19. Vendosja e ndriçuesve rrugorë në fshatin Kreshpanj, Nj. Adm. Pojan.

20. Pastrimi i kanalit të ujërave të larta në fshatin Plasë, Nj. Adm. Pojan.

21. Pastrimi i kanaleve anësorë në fshatin Zëmblak, Nj. Adm. Pojan.

22. Sistemimi i kanaleve kulluese në fshatin Velitërnë, Nj. Adm. Pirg.

23. Sistemimi i fushës së mbetjeve në Njësinë Administrative Pirg.

24. Shtrirja e linjës së re të ujësjellësit në Njësinë Administrative Vreshtas.

25. Ndërtimi i Qendrës Multifunksionale në qytetin e Maliqit.

26. Rikonstruksioni i plotë i Qendrës Shëndetësore në fshatin Drithas, Nj. Adm. Libonik.

27. Rikonstruksioni i terrenit sportiv në shkollën 9-vjeçare të fshatit Shqitas.

28. Rikonstruksioni i plotë brenda standardeve të kërkuara, i godinës së Shërbimit Zjarrfikës në Maliq.

29. Rehabilitimi i qendrës së fshatit Plasë, Nj. Adm. Pojan.

30. Rehabilitimi i tregut në fshatin Pirg.

31. Pastrimi i 700 m kanal kullues në zonën Sheqeras - Vreshtas, në bllokun 11/3.

32. Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare “Hodo Skënderi”, në fshatin Strelcë, Nj. Adm. Gorë

33. Asfaltimi dhe rehabilitimi i rrugës së Vaskave, në bllokun nr. 3 Maliq.

34. Asfaltimi i rrugës kryesore të fshatit Plasë, Nj. Adm. Pojan.

35. Hedhja e shtresës së asfaltit në bulevardin "Maliq-Drithas".

36. Riveshja e pjesshme dhe riparimi i shtresave asfaltike në aksin rrugor Maliq-Lozhan.

37. Rikonstruksioni i Qendrave Shëndetësore në Velitërnë Lart, në Sovjan dhe në Zvirinë.

38. Ndërtimi i urës së re në fshatin Zvirinë, Nj. Adm. Pirg.

39. Pastrimi i kanaleve kullues në pjesën kënetore Vreshtas-Podgorie.

40. Sistemimi i rrugëve periferike në fshatin Velitërnë, Nj. Adm. Pirg.

41. Sistemimi i oborrit të shkollës 9-vjeçare ”Nevrus Vila” në fshatin Sovjan.

42. Rehabilitimi i shkollës 9-vjeçare në Zëmblak.

43. Ndërhyrje në rrjetin e ujësjellësit për banorët e fshatit Mesmal, Nj. Adm. Gorë. Rrjeti i ri do të sigurojë furnizimin më të mirë me ujë të pijshëm për banorët e këtij fshati.

44. Ndërtimi i terrenit sportiv në shkollën 9-vjeçare Vreshtas.

45. Ndërtimi i nyjeve sanitare në Shkollën e Mesme Sheqeras.

46. Rehabilitimi i shkollës 9-vjeçare në Podgorie. Rikonstruksion i çatisë dhe tualeteve.

47. Sistemim-asfaltim i rrugës në fshatin Podgorie.

48. Ndriçimi i rrugëve në fshatin Rrëmbec.

49. Rikonstruksioni i shkollës së fshatit Bregas.

50. Rikonstruksioni i kopshtit të fëmijëve dhe qendrës shëndetësore në Velitërnë.

51. Pastrimi i kanaleve kulluese në fshatin Podgorie.

52. Asfaltimi i rrugëve në fshatin Vloçisht.

53. Asfaltimi dhe rehabilitimi i rrugëve në fshatin Libonik.

54. Pastrimi dhe rehabilitimi i kanaleve kulluese në fshatin Pirg.

55. Rikonstruksioni i urës në fshatin Orman.

56. Rikonstruksioni i segmentit rrugor Vreshtas-Petrushë.

57. Stabilizimi i rrjetit të kanalizimeve në fshatin Pocestë.

58. Pastrimi dhe rehabilitimi i kanaleve kulluese në Njësinë Administrative Vreshtas.

59. Ndërhyrje për rehabilitimin e kanaleve kulluese në fushën e Maliqit.

60. Pastrimi i kanaleve ujitës në fshatrat Pendavinj, Zëmblak, Zvezdë dhe Burimas.

61. Sistemimi dhe asfaltimi i rrugëve të brendshme në Maliq.

62. Ndërhyrje në fasadat e pallateve, sistemimin e rrugëve dhe trotuareve si dhe ndriçimin rrugor në qytetin e Maliqit.

63. Kopsht për fëmijët, Qendër Shëndëtsore dhe ambient për pensionistët në fshatin Tërovë, Njësia Administrative Pojan.


Burimi: https://www.facebook.com/bashkia.maliq

bottom of page