Raport mbi realizimin e premtimeve elektorale të z. Adriatik Zotkaj, Kryetari i Bashkisë Poliçan