Raport mbi realizimin e premtimeve elektorale të z. Ilir Xhakolli, Kryetari i Bashkisë Pogradec