Raport mbi realizimin e premtimeve elektorale të zj. Juliana Memaj, Kryetare e Bashkisë Ura Vajgurore