Raport mbi realizimin e premtimeve elektorale të znj. Majlinda Qilimi, Kryetare e Bashkisë Delvinë