top of page

Termat dhe kushtet

This Privacy Policy governs the collection and use of information provided by you to the RDA Korca through your use of the websites we own and operate, including www.rda-korca.org and Portali  http://69.175.61.114/~portalirda/.

This Privacy Policy does not apply to any information you provide to us in other ways, such as by mail, telephone, or at a live event or physical business location. This policy also does not apply to any information provided to or obtained by our newsroom personnel, including writers of news articles and editorial columns. 

PLEASE READ THIS POLICY CAREFULLY

By using our websites, you agree that your uses are governed by this Policy and all other Terms and Conditions of Use concerning these sites. If you do not agree to be bound, please refrain from using our sites. If you have questions regarding our Privacy Policy and data collected, you should direct them to:

Address: RDA Korca, Str. Konferenca e Pezes, Korce, Albania

email: rdakorca@gmail.com

 

TYPES OF INFORMATION WE COLLECT: We collect information that personally identifies you (for example, your name and address) that you voluntarily supply when you register for an on-line discussion or other site use, or when you subscribe, order, complete a survey, or initiate some other transaction.

 

WE DO NOT SELL THE NAMES, EMAIL ADDRESSES, OR OTHER PERSONAL INFORMATION YOU ENTER ON OUR SITES TO ANY THIRD PARTIES.

 

EMAIL ALERTS AND NEWSLETTERS: We may offer you opportunities to subscribe to email alerts and newsletters concerning topics we believe might interest you. If you have opted to receive a particular alert or newsletter, you can always unsubscribe later. See "Opting Out" below.

 

MOBILE MESSAGING SERVICES: We will use information collected from your interaction with our Mobile Messaging Services for the purposes of delivering, developing and improving those services. We will not sell, rent, or provide that information to third parties.

The practices of your wireless carrier and other service providers concerning information derived from SMS messaging are governed by their own privacy policies, which we do not control.

 

ON-LINE CHATS, PHOTOS, VIDEOS, COMMENTS and other USER GENERATED CONTENT: If you participate in chat, post a comment on a news story, a blog, or in one of our other forums or guest books, your comments will be public because those comments will be published to the Web. If you sign your comments or include any personal information in them, that information will become public. Protect your own privacy by not posting personal information, such as your phone number, in a chat or comment. Of course, any photo, video or other visual or audio-recorded matter you upload, post, or otherwise submit to any of our sites that accept such submissions will also become public when posted to the Web. We do not edit user-generated content, nor do we remove user-posted material unless we, in our sole discretion, deem it unsuitable for continued publication.

LINKS TO THIRD PARTY WEBSITES: We cannot control the privacy policies of sites we may link to in our editorial coverage or advertising sections.

 

IMPORTANT NOTICE ABOUT CHILDREN'S PRIVACY: Children need to obtain permission from their parents before providing any information about themselves to anyone via the Internet. This includes us. If you are under 16, please do not provide us with any personally identifying information about yourself (names, email addresses, physical addresses, or telephone numbers). We will not knowingly collect personally identifying information about anyone under the age of 16 unless we have verified consent of the child's parent or guardian prior to collection. If we learn we have collected such information without proper consent of an actual parent or guardian, we will delete that information as quickly as possible.

 

OPTING OUT: If you register with us, or subscribe to alerts or newsletters, you will have the opportunity to review, update or delete the information you provided us at any time (except information we did not store in the first place), and to unsubscribe to any alerts or newsletters you have asked for (for example, by clicking on the "unsubscribe" link in an email). If you remove registration information you have provided, you probably will not be able to continue to use the service requiring that registration. If you wish to opt out of receiving notices, information or other contacts, or any other communication or service, please contact us using the information at the location where you previously registered or subscribed.

If you have submitted your information on a page connected to one of our third party business affiliates or advertisers, the information you submit may be maintained jointly by us and that entity. If you "opt out" on our site, you may need to contact the third party business affiliate or advertiser separately to request that it remove your information from its database.

 

COOKIES: Our sites use "cookies," an element of data sent and stored on your computer, a unique random number that acts as a "user ID." The cookie does not personally identify the actual user of our sites, just the computer that a visitor uses to access our sites. Unless you voluntarily identify yourself -- as with registration for a product or service -- we will not know who you are, even if a cookie is assigned to your computer. You can set most browsers not to accept cookies if you want to, but you may not be able to access personalized features of our sites if you do, or you may be subjected to the same ad repeatedly during a single visit to one of our sites. Whether to set your browser to accept cookies is completely up to you.

 

OTHER DISCLOSURES: We may release information about our users to law enforcement or to others when necessary to comply with laws, to enforce our Terms of Service, or to protect our users, customers, or company from threats of harm.

                                          ________________________________________________________

 

Kjo politikë privatësie menaxhon mbledhjen dhe përdorimin e informacionit të siguruar nga ju për ARZH Korçë duke përdorur faqet e internetit në pronësi dhe operim nga ne, duke përfshirë www.rda-korca.org dhe Portali  http://69.175.61.114/~portalirda/

Kjo politikë privatësie nuk përdor në mënyra të tjera asnjë informacion që ju na siguroni si email, telefon, etj. 

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES KËTË POLITIKË

Duke përdorur faqet tona të internetit, ju bini dakort që përdorimi tuaj të menaxhohet nga kjo politikë dhe të gjitha termat dhe kushtet e përdorimit që lidhen me këto faqe. Nëse nuk jeni dakort, ju lutem mos hyni në faqet tona. Nëse keni pyetje rreth politikës së privatësisë dhe të dhënave të mbledhura, ju duhet t’i drejtoni ato në:

ARZH Korçë, Rr: Konferenca e Pezës, Korçë, Shqipëri.

e-mail: rdakorca@gmail.com

 

LLOJI I INFORMACIONIT QË NE MBLEDHIM: Ne mbledhim informacion që ju identifikon personalisht (psh, emri dhe adresa juaj) që ju e dërgoni vullnetarisht kur regjistroheni në një diskutim online ose në një faqe tjetër, kur abonoheni, bëni porosi, plotësoni një pyetësor, ose veprime të tjera.

 

NE NUK SHESIM TEK TË TRETË EMRAT, ADRESAT E EMAILIT APO INFORMACIONE TË TJERA PERSONALE QË JU FUTNI NË FAQET TONA.

 

NJOFTIME ME EMAIL DHE BULETINE INFORMATIVE: Ne mund t’ju ofrojmë mundësi për të marrë njoftime me email dhe buletine informative që lidhen me çështje që mund t’ju interesojnë. Nëse keni zgjedhur të merrni një njoftim ose buletin të caktuar, ju mund të çregjistroheni më vonë. Shikoni opsionin “Çregjistrimi” më poshtë.

 

SHËRBIME MESAZHE TELEFONIKE: Ne do të përdorim informacionin e marrë nga ndërveprimi juaj me shërbimin tonë të mesazheve telefonike për qëllime dhënie, zhvillimi dhe përmirësimi të këtyre shërbimeve. Ne nuk do të shesim ose sigurojmë këtë informacion tek palët e treta. Praktikat e siguruesit të shërbimit telefonik që kanë të bëjnë me informacionin që rezulton nga mesazhet SMS qeverisen nga politikat e tyre mbi të cilat ne nuk kemi kontroll.

 

BISEDAT ONLINE, FOTOGRAFITË, VIDEOT, KOMENTET dhe GJENERIM PËRMBAJTJE: Nëse merrni pjesë në bisedë online, postoni një koment tek lajmet, në blog, ose në ndonjë prej forumeve, komentet tuaja do të bëhen publike sepse ato do të publikohen në faqen e internetit. Nëse ju nënshkruani komentet tuaja ose përfshini informacion personal në to, ky informacion do të bëhet publik. Mbroni privatësinë tuaj duke mos postuar informacion personal, të tilla si numri i telefonit në një bisedë apo koment. Sigurisht, çdo fotografi, video ose mjet tjetër vizual apo audio që ju ngarkoni, postoni ose dërgoni në faqet tona dhe që janë të pranueshme, gjithashtu do të bëhen publike online. Ne nuk editojmë, as heqim përmbajtjen e dërguar nga përdoruesi, me përjashtim të rasteve kur materiali i dërguar konsiderohet i papërshtatshëm për publikim.

LIDHJE ME FAQE INTERNETI TË PALËVE TË TRETA: Ne nuk mund të kontrollojmë politikat e privatësisë të faqeve  me të cilat mund të lidhim mbulimin editorial ose seksionet e reklamave.

 

NJOFTIM I RËNDËSISHËM RRETH PRIVATËSISË ME FËMIJËT: Fëmijët duhet të pajisen me lejë nga prindërit e tyre përpara se të sigurojnë informacion për veten e tyre në internet. Kjo na përfshin edhe ne. Nëse jeni nën 16 vjeç, ju lutem mos jepni informacion që ju identifikon personalisht (emrin, email-in, adresën, ose numrin e telefonit). Ne nuk do të mbledhim informacion identifikues për persona nën 16 vjeç pa patur verifikimin nga prindërit ose kujdestarët e fëmijëve. Nëse mësojmë se kemi mbledhur informacion pa lejën e posaçme të prindit ose kujdestarit, ne do e eliminojmë informacionin menjëherë.

 

ÇREGJISTRIMI: Nëse jeni regjistruar tek ne për njoftime apo buletine, ju do të keni mundësinë të rishikoni, përditësoni ose hiqni në çdo kohë informacionin që na keni siguruar (përveç informacionit që ne nuk e kemi ruajtur), dhe mund të çregjistroheni nga të gjitha njoftimet apo buletinet që keni kërkuar (psh, duke klikuar tek linku “unsubscribe” në email). Nëse ju hiqni informacionin e regjistrimit që keni siguruar, ju nuk do të jeni në gjendje të vazhdoni përdorimin e shërbimit që kërkon atë regjistrim. Nëse dëshironi të mos merrni lajme, informacion apo kontakte të tjera, komunikim ose shërbime të tjera, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur informacionin në vendin ku keni kryer më parë regjistrimin.

Nëse keni siguruar informacionin tuaj në një faqe që lidhet me një nga palët tona të treta të reklamave, informacioni që po jepni mund të ruhet bashkërisht nga ne dhe pala e tretë. Nëse ju kërkoni të çregjistroheni nga faqja jonë, ju mund të doni të kontaktoni palën e tretë ose reklamuesin për të kërkuar që të heqin informacionin tuaj nga baza e të dhënave.

 

COOKIES: Faqja jonë përdor “cookies”, një element të dhënash të dërguara dhe të ruajtura në kompjuterin tuaj, një numër rastësor unik që vepron si një “identitet përdoruesi - user ID”. Cookie nuk identifikon personalisht përdoruesin aktual të faqeve tona, vetëm kompjuterin që një vizitor përdor dhe hyn në këto faqe. Nëse ju nuk e identifikoni veten vullnetarisht, ne nuk do të njohim se kush jeni ju, edhe nëse një cookie i caktohet kompjuterit tuaj. Ju mund të vendosni që shumë kërkues online të mos pranojnë cookies, por në këtë mënyrë nuk do të jeni në gjendje të hyni në seksione të personalizuara të faqeve tona.

 

KUSHTE TË TJERA: Ne mund të japim informacion rreth përdoruesve tanë kur është e nevojshme të përmbushen ligjet, në forcimin e termave tona të shërbimit, ose për të  mbrojtur përdoruesit, klientët tanë ose kompaninë nga kërcënimet dhe dëmtimet.

bottom of page